d

Konkurs Świąteczny V.A. Gallery Poland!

Hanna Styczyńska

Konkurs Świąteczny V.A. Gallery Poland!

UWAGA!📣KONKURS!🎁
ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE ŚWIĄTECZNYM V.A. Gallery Poland!
Jesteś prawdziwym miłośnikiem sztuki i marzysz o niezwykłym prezencie pod choinkę? 🎄
Weź udział w konkursie i wygraj wspaniałą nagrodę!
Co trzeba zrobić? 
👉 W komentarzu pod postem napisz, na czym Twoim zdaniem polega sztuka aranżacji Świąt?! 
👉 Pamiętaj, liczy się kreatywność! 
👉 Autor najciekawszego komentarza wygrywa znakomitą grafikę Hanny Styczyńskiej wykonaną w technice lanego akrylu! 🏆
Regulamin konkursu:
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest V.A. Gallery Poland, ul. Wierzbowa 162 , Poznań -Wysogotowo
2. Fundatorem nagrody jest Ogranizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/VAgallerypoland. (zwanej dalej “Fanpage”)
Warunki uczestnictwa
1. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage.
3. Konkurs trwa od 21.12.2020 do 30.12.2020
4. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 1.01.2021 za pośrednictwem FanPage.
5. Ogranizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.
Zadanie konkursowe
1. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzi na pytanie: “Na czym Twoim zdaniem polega sztuka aranżacji świąt” oraz zawarcie jej w komentarzu pod postem konkursowym.
2. W konkursie zostanie wybrany jeden zwycięzca.
3. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą komentarz, który ich zdaniem jest najbardziej kreatywny, w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.
4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.
Nagroda
1. Nagrodą w konkursie jest: grafika Hanny Styczyńskiej
2. Nagrodę można odebrać osobiście lub może zostać przesłana pocztą.
3. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 31.12.2020 r. Po tym terminie nagroda traci ważność.
4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagrody.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.